TRANSLATE - ụ́kwụ́

iri na abụọ
iri na abụọ
12
iri na abụọ
elu-ụlọ
elu-ụlọ
roof