igbo talk

pụta
pụta
come out
pụta
ede
ede
cocoyam